Електронний курс "Соціологія"  призначений для вивчення дисципліни                                                          студентами 3 - 4  курсу денної та заочної  форми навчання усіх спеціальностей. Мета курсу: сформувати системні знання про основні складові  компоненти суспільства, механізм їх функціонування та взаємозв'язку на основі засвоєння теоретичних та методологічних засад соціологічного аналізу.   

Ключові слова: соціологія, суспільство, соціальні відносини, соціальні інститути, соціальна діяльність, особистість, соціальна структура, соціальні явища, соціальні процеси, соціальна реальність.