Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Психологія», «Соціальна робота». У курсі розглядаються глобальні екологічні проблеми, їх причини та наслідки;  сучасні напрямки охорони навколишнього середовища, основні шляхи технологічного, економічного та юридичного регулювання взаємовідносин людина–природа; стратегії світової та національної екополітики.

Мета курсу:  формування екологічного світогляду студентів на основі пізнання закономірностей функціонування та розвитку екологічних систем; формування системи екологічних знань про причини виникнення, масштаби, наслідки та шляхи подолання сучасної екологічної кризи, формування вміння застосовувати теоретичні знання на практиці (вивчати природні системи та охороняти їх, здійснювати науково обґрунтовані екологічні дії, передбачати та оцінювати наслідки впливу людини на довкілля, аналізувати екологічні ситуації); розвивати особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

Ключові слова:  екологічні системи, глобальні екологічні проблеми, охорона природи, екополітика, екологічна культура.