Практикум із розвитку зв'язного мовлення для студентів бакалаврату денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 013 „Початкова освіта”.

Мета спецкурсу –  виробити та закріпити мовностилістичні навички  роботи над основними видами зв’язних текстів (твором, переказом тощо); уміння висловлювати свої думки в усному та писемному мовленні, використовуючи мовні засоби відповідно до цілі, умов спілкування.

Оволодіти навичками пізнавати, виправляти та класифікувати помилки в учнівських текстах; визначати мовні риси стилю тексту.

Відшліфувати знання студентів із орфографії, пунктуації та культури мовлення.

Окрім цього, спецкурс передбачає опанування теоретичних знань про звязне мовлення;  текст, його типи, структуру; мовні риси стилів мови.

Ключові слова: текст, зв'язне висловлення, стиль мовлення.