Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" студентами географічного факультету спеціальності "Туризм" за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр».

Мета курсу полягає у формуванні необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленими завданнями майбутньої професійної діяльності студента.

Ключові слова: англійська мова, туризм, комунікативна компетенція.