Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Іноземна мова (англійська)" студентами географічного факультету за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр».

Мета курсу полягає у формуванні необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленими завданнями майбутньої професійної діяльності студента.

Ключові слова: англійська мова, туризм, комунікативна компетенція.