Метою викладання навчальної дисципліни Практична граматика англійської мови” є розвиток необхідних вмінь та навичок вживання умовних типів речень, модальних дієслів, герундія тощо і формування у студентів чіткого уявлення про функціонування цих структур в сучасній англійській мові. Мета курсу також передбачає навчити студентів використовувати на практиці знання граматичної структури англійської мови, необхідні для вчителя англійської мови середньої школи, та виробити у них навички граматично правильної англійської мови в її усній та писемній формах.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є

-       розвиток та вдосконалення навичок граматично правильної англійської мови; організація процесу навчання граматики англійської мови;

-       дати студентам чітке уявлення про граматичну будову англійської мови, а також лінгвістичного кругозору; розвиток інтересу до вивчення граматичного матеріалу з англійської мови засобом використання активних форм та методів роботи;  

-       сформувати у студентів навички практичного володіння англійською мовою в усній та писемній форм.

Ключові слова: умовні речення. модальні дієслова, інфінітив, граматика, герундій, дієприкметник.