Анотація. Курс «Соціальна педагогіка» для підготовки  бакалаврів напряму 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота. Метою вивчення курсу є дослідження виховних і соціалізуючих сил суспільства, способів їх актуалізації, шляхів інтеграції можливостей державних, громадських і релігійних організацій з метою підвищення ефективності процесу соціалізації особистості, групи, суспільства. Основними завданнями курсу є: комплексне вивчення основ соціальної педагогіки; формування стійких уявлень про предмет, мету і завдання соціальної педагогіки, її зв’язки з іншими фаховими дисциплінами, осмислення її значення для широкої соціально-виховної практики; виявлення проблем організації соціально-педагогічної роботи; формування готовності до соціально-педагогічної самоосвіти і самовдосконалення. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати предмет, завдання і функції соціальної педагогіки, основні категорії соціальної педагогіки, дидактичні принципи і правила соціально-педагогічної діяльності, призначення, сфери діяльності та функції соціального педагога,  професійно цінні якості, професійні обов’язки соціального педагога, фактори, що визначають ефективність соціально-педагогічного процесу, види, напрями та механізми соціально-педагогічної діяльності, умови, які впливають на процес соціалізації особистості, основні фактори та види соціалізації особистості, типи норм і відхилень від норми, загальні й відмінні ознаки методу, прийому і засобу, зміст роботи соціального педагога з різними категоріями людей і вміти підбирати форми й методи, складати та реалізовувати програми соціалізації особистості, використовувати засоби соціально-педагогічної діяльності як важливі компоненти соціалізації особистості. Ключові слова: соціальна педагогіка, особистість, соціально-педагогічний процес, соціальне виховання, соціалізація, соціально-педагогічна діяльність, соціально-педагогічна робота.