Сорока Т.П. Основи проектування та моделювання.

Навчальна дисципліна для бакалаврів з галузі знань 01 Освіта за напрямом 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Розроблено навчальну та робочу програму дисципліни. Подано опорний курс лекцій (теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності, основні етапи проектно-технологічної діяльності, проектування виробів з конструкційних матеріалів, екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування, контроль навчальних досягнень у процесі проектування та ін.); розробку 4 лабораторно-практичних робіт; критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; завдання для самостійної роботи студентів, презентації розробки окремих проектів різного рівня складності; тестові завдання для поточного контролю знань студентів; перелік питань для складання іспиту.

Ключові слова: проектування, моделювання, творчий проект, навчальні досягнення.