Мета курсу: сформувати у студентів, майбутніх викладачів професійного навчання систему знань, умінь і навичок для розробки експертних систем підтримки прийняття рішень  на основі інтелектуальних інформаційних технологій. Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення основних характеристик експертних систем і програмного середовища їх розробки, теоретичних основ інтелектуальних інформаційних технологій розробки експертних систем (нечіткої логіки, нейронних і гібридних мереж, генетичних алгоритмів), базові архітектури систем нечіткого логічного виведення, архітектури нейронних мереж, їх навчання, генетичні алгоритми. Передбачено вивчення процесу створення і принципів функціонування експертних систем підтримки прийняття рішень в техніці, економіці, освіті на прикладах.

Ключові слова: експертна система, інтелектуальні інформаційні технології, нечітка логіка, нейронна мережа, генетичний алгоритм, Matlab.