Курс "Основи формування толерантності майбутніх перекладачів" призначений для студентів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад).

Мета курсу - формування толерантності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки; розвиток навичок усного та письмового перекладу крізь призму морально-етичної, соціокультурної, прагматичної та комунікативної компетенцій професійної перекладацької компетентності.

Ключові слова: толерантність, толерантність майбутніх перекладачів, когнітивний компонент, емоційно-ціннісний компонент, біхевіоральний компонент