Моніторинг довкілля згідно визначення, за Програмою ЮНЕСКО "Людина і біосфера" це – "система регулярних тривалих спостережень в просторі і часі, які дають інформацію про стан довкілля (на глобальному, регіональному, національному або локальному рівнях) з метою оцінки минулого, сьогодення і прогноз змін параметрів довкілля в майбутньому, які мають значення для людини".

Вивчення, дисципліни моніторинг довкілля у вищих навчальних закладах, має сприяти підвищенню екологічної грамотності, формуванню в студентів екологічного світогляду, екологічного мислення, екологічної культури.

Основна мета вивчення курсу "Моніторинг довкілля" - формування у майбутніх фахівців екологів цілісного уявлення про біосферу  Землі, науковий погляд на проблеми раціонального природокористування. Вміння збирати інформацію про стан довкілля для оцінювання його фактичного і прогнозування майбутнього стану.

Предметом вивчення  дисципліни є організація і функціонування системи моніторингу, оцінювання і прогнозування стану екологічних систем, їх елементів, біосфери, характеру впливу на них природних і антропогенних факторів.

Об’єктами моніторингу довкілля, залежно від рівня і мети досліджень можуть бути навколишнє середовище, його елементи (атмосферне повітря. Поверхневі й підземні води, грунтовий і рослинний покриви, екосистеми. Їх абіотичні і біотичні складові. біосфера) і джерела впливу на довкілля.