Електронний курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Початкова освіта" та для студентів 1 курсу (на базі молодшого спеціаліста) цієї ж спеціальності. Метою викладання курсу є озброєння слухачів фундаментальними знаннями психологічних основ навчання, виховання і педагогічної діяльності, особливостей та закономірностей навчального і виховного впливу на психічний розвиток і формування особистості дитини, а також розкриття методологічних засад та вироблення практичних умінь та навичок психодіагностики різних сфер особистості на різних вікових етапах розвитку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з основними поняттями, принципами, методами, концепціями педагогічної психології ; формування теоретичних основ наукового розуміння освітнього процесу; аналіз механізмів засвоєння дітьми соціокультурного досвіду; встановлення закономірностей навчального і виховного впливу на інтелектуальний і особистісний розвиток дитини засобами навчально-виховних технологій; розкриття психологічних основ діяльності вчителя і його впливу на формування особистості учня; ознайомлення з класифікацією методів та психометричними основами психодіагностики, особливостями організації та проведення психодіагностичного обстеження дитини з дотриманням професійно-етичних принципів діагностики; вироблення практичних умінь та навичок самостійного  конструювання діагностичного інструментарію, його перевірки та вдосконалення.

Ключові слова: научіння, учіння, учбова діяльність, навчання, виховання, психологічні механізми виховання, педагогічна діяльність, педагогічні здібності, професійне вигорання; надійність, валідність, морально-етичні принципи психодіагностики, метод, методика, методи психодіагностики, тест, проективні методики, опитувальники, метод експертних оцінок.