Електронний курс призначений для студентів 1 курсу напряму підготовки "початкова освіта". Метою викладання дисципліни є ознайомити майбутніх учителів початкової школи із основними положеннями загальної та вікової психології, акцентувати їхню увагу на психологічних проблемах, пов’язаних з необхідністю враховувати особливості особистості людини, озброїти знаннями закономірностей психічного розвитку і формування особистості в процесі її навчання і виховання в загальноосвітній і професійній школі, вміннями самостійно визначати потенційні можливості і тенденції розвитку в учнів творчих здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розширити знання студентів про загальні закономірності психічного розвитку; поглибити знання студентів з психофізіологічних функцій, процесів, властивостей і станів; формувати навички експериментального дослідження окремих психічних функцій; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською молоддю та їх батьками; розкрити студентам основні джерела, закономірності, умови, механізми і особливості формування особистості в онтогенезі; охарактеризувати рушійні сили психічного розвитку дитини; встановити  кризові періоди в розвитку дитини і показати шляхи виходу з них; зясувати роль провідного типу діяльності у психічному розвитку дитини; розкрити механізми і закономірності навчального і виховного впливу на інтелектуальний і особистісний розвиток; ; розкрити вплив особливостей організації і управління учбовою діяльністю школярів на їх пізнавальну активність, інтелектуальний і особистісний розвиток. 

Ключові слова: психологія, психіка, особистість, діяльність, спілкування; пізнавальні психічні процеси (увага, відчуття, сприймання, пам*ять, мислення, уява); емоційно-вольова сфера (емоції, почуття, воля); індивідуально-типологічні особливості (темперамент, характер, здібності); вік, вікова періодизація, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, психологічні новоутворення, вікова криза, сензитивні періоди розвитку.