Курс призначений для студентів першого року навчання спеціальності 053 "Психологія".

Мета: забезпечити засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; сформувати досвід оцінки й аналізу педагогічних явищ і ситуацій; формувати системне мислення, професійну компетентність і майстерність.

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями, системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості; сформувати уміння застосовувати методи педагогічного дослідження; сформувати уміння самовиховання; аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні категорії і поняття педагогіки, основні положення та важливі досягнення сучасної педагогічної науки; сутність і особливості педагогічної професії; структуру та особливості організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі; прийоми раціональної організації навчальної праці студента; наукові основи педагогічного спілкування і професійного самовиховання; особливості професійного зростання і кар’єри; загальні основи теорії навчання, виховання, педагогічного менеджменту

уміти: раціонально організовувати свою навчальну діяльність; працювати з навчальною літературою та іншими сучасними засобами інформації; складати план і програму професійного самовиховання, володіти технологією професійного самовиховання; визначати сутність провідних концепцій навчання і виховання особистості; аналізувати й узагальнювати педагогічні явища та процеси; використовувати на практиці продуктивні технології організації роботи з колективом.