Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу магістратури всіх спеціальностей. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у майбутніх фахівців з вищою освітою цілісне й системне розуміння психологічних проблем становлення особистості та професійної підготовки студентів в умовах вищого навчального закладу. Зміст курсу охоплює розгляд таких проблем, як психологічні особливості студентського періоду життя людини; психологічні закономірності професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців з вищою освітою; психологічні проблеми адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі та організації учбової діяльності, виховання і спілкування студентів вишу; психологічні особливості науково-педагогічної діяльності та розвитку професіоналізму викладача вищої школи.

Ключові слова: психологія вищої школи; вища освіта; студентський вік; особистість студента; професійне становлення; навчально-професійна діяльність студента; студент як суб’єкт професіоналізації; адаптація до навчання у вищій школі; саморозвиток, самоосвіта і самовиховання студента; студентська група; виховання студентської молоді; професійно-педагогічна взаємодія студентів і викладачів; особистість викладача вищої школи; науково-педагогічна діяльність; професійно-педагогічна позиція викладача вищої школи; професійна компетентність, професіоналізм викладача вищої школи.