Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 і 3 курсів спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у студентів уявлення про актуальні проблеми сучасної психологічної науки та основні наукові положення загальної психології та психології спорту. У змісті навчальної дисципліни інтегровано два модулі – психологію загальну і психологію спорту.

Психологія загальна вивчається на 2 курсі. Її завданням є набуття студентами наукових знань про предмет і завдання загальної психології; пізнання загальних закономірностей та явищ психічної життєдіяльності людини; розкриття методологічних принципів психології і методів психологічного дослідження; засвоєння наукового змісту основних психологічних понять; поглиблення знання студентів з психофізіологічних функцій, процесів, властивостей і станів; формування навичок експериментального дослідження окремих психічних функцій; виховання переконливості в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в практиці професійної діяльності.

Психологія спорту вивчається на 3 курсі. Вона орієнтована на пізнання закономірностей проявів і розвитку психіки людини в умовах спортивної діяльності (тренування, змагання, відновлення). Зміст курсу передбачає набуття студентами наукових знань про предмет, завдання і методи спортивної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в умовах спортивної діяльності; основні проблеми психологічної підготовки в спорті; психологію спортивного змагання; передстартові та післястартові психічні стани; особливості особистості спортсмена; групову взаємодію в спортивній команді, проблеми лідерства в спорті; психологічну сумісність в спортивній команді; психоспортограму видів спорту; гендерні особливості спортсменів. Завданням курсу є також 

Ключові слова: загальна психологія, психіка, предмет психології, методи психології, свідомість, самосвідомість, вищі психічні функції, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості, діяльність, спілкування, особистість, суб’єкт, індивідуальність, психологія спорту, психологія фізичного виховання, спортивна діяльність, психологічна підготовка, післястартові психічні стани, психоспортограма. Завдання курсу також охоплюють формування умінь студентів застосовувати загальну та спеціальну психологічну підготовку у роботі зі спортсменами, пов’язану з виявленням психічної надійності та відбором у спорті; регулюванням передстартових та післястартових станів; відновленням психічної працездатності спортсменів тощо.