Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами хіміко-біологічного факультету за напрямами підготовки: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія) та історичного факультету за напрямами підготовки: 014.03 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія.

Мета курсу: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

Ключові слова: українська мова, фахова мова, професійне спілкування, наукова комунікація.