Спецкурс з української мови („Літературне редагування”) для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання спеціальності 013 „Початкова освіта”.

Мета курсу - ознайомити студентів із особливостями літературного редагування, удосконалення мови та стилю авторського тексту. 

Ключові компетентності: комунікативна, навчально-пізнавальна.

Ключові слова: мовна норма, редагування, коректурні знаки.