Електронний курс призначений для  вивчення дисципліни студентами 3 курсу спеціальності Педагогіка і методика середньої освіти, освітній рівень - бакалавр. Основною метою курсу є формування у студентів умінь усвідомлювати та реалізовувати принципи граматичної організації сучасної англійської мови в аспекті її структури та закономірностей функціонування в усному та писемному мовленні. Курс сприяє розумінню студентами граматичної структури і системи англійської мови, знайомить їх з основними результатами та методами дослідження основних розділів граматики (морфологія, синтаксис) : граматичні категорії, частини мови і їх граматичні і синтаксичні одиниці – словоформи, словосполучення і пропозиції, характерних для розвитку цієї мови, показує причини та шляхи тих специфічних особливостей, які властиві її сучасному стану.