Електронний курс призначений для засвоєння студентами матеріалу з фізичного виховання. 

Мета: формування знань основ здорового способу життя; фізичного виховання різних верств населення,методики оздоровлення і фізичного удосконалення, професійно-прикладної фізичної підготовки та навички до щоденних занять фізичними вправами.

         Завдання:

 - формувати розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісне ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потребу в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

- формувати систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;

- зміцнювати здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання;

- оволодіти системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

- набути фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

- формувати уміння творчого використання засобів фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

- формувати здатність до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основи здорового способу життя; фізичного виховання різних верств населення, методики оздоровлення і фізичного удосконалення, професійно-прикладної фізичної підготовки.

 

вміти: зміцнювати здоров’я, сприяти правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактиці захворювань, забезпечити високий рівень фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання; творчо використовувати засоби фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей.


Ключові слова: фізичне виховання, фізичні вправи, дозування навантажень,  методика самостійних занять фізичними вправами.