Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості синтаксису англійської мови» є узагальнення функціональних характеристик граматичних форм, розширення, поглиблення та систематизація знань в синтаксису, формування лінгвістичної компетенції студентів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Особливості синтаксису англійської мови» є:

теоретичні: дати студентам практичні знання щодо граматичної будови англійської мови, необхідні в професійній діяльності викладача;практичні:  розвинути в студентів навички граматично правильного мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення комунікативної компетенції в різних мовленєвих ситуаціях; розвивати комунікативну міжкультурну компетенцію, навчити правильного стилістичного використання граматичних моделей; розширити рамки лінгвістичної та граматичної освіти, опанувати не тільки граматичні норми англійської мови, але й деякі відхилення від норм.

Ключові слова: синтаксис, просте речення, підрядне речення, складне.