Навчальна дисципліна "Математичні методи обробки результатів у хімії" призначена для бакалаврів зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 4 курс навчання.

Метою викладання навчальної дисципліни “Математичні методи обробки результатів у хімії” є вивчення теоретичних основ математико-статистичної обробки даних та формування у студентів умінь використовувати статистичні та хемометричні засоби для обробки даних хімічного експерименту.

Ключові слова:  сукупність, вибірка, статистичні розподіли, вимірювання, помилка, описова статистика, статистична гіпотеза, кореляційний, регресійний та факторний аналізи.