Навчальна дисципліна для бакалаврів з галузі знань 01 Освіта за напрямом 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Розглядаються основи механічної обробки деревини на деревообробних верстатах. Програмою курсу передбачено 2 змістових модулі «Технологія виготовлення виробів на токарних деревообробних верстатах» та «Технологія виконання робіт на деревообробних верстатах». Подано опорні теоретичні відомості з механічної обробки деревини (загальна характеристика та класифікація деревообробних верстатів; обробка деревини на токарних, круглопилкових, стрічкопилкових, фугувальних, рейсмусових, фрезерних, свердлильно-пазувальних та шліфувальних верстатах); лабораторно-практичні роботи; розподіл балів та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; література для самостійної роботи студентів. У лабораторно-практичних роботах подано послідовність вивчення будови, підготовки та роботи на деревообробних верстатах

Ключові слова: деревина, механічна обробка деревини, деревообробні верстати, токарний верстат, інструменти.


Educational discipline for bachelors in the field of knowledge 01 Education in the direction 014 Secondary education (Labor training and technology).

The bases of mechanical processing of wood on woodworking machines are considered. The program of the course includes 2 content modules "Technology of making products on turning woodworking machines" and "Technology of works on woodworking machines". Theoretical theoretical information on mechanical processing of wood (general characteristic and classification of woodworking machines, wood processing on turning, round-turning, tape-bending, bending, milling, milling, drilling and grinding machines and grinding machines) are given; laboratory-practical work; distribution of points and criteria for assessing student achievements; literature for independent work of students. In the laboratory-practical works a sequence of study of the structure, preparation and work on wood-working machines is given.

Key words: wood, mechanical wood processing, woodworking machines, lathe, tools.