Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрантами 1 курсу спеціальності «Психологія». Курс передбачає поглиблене вивчення основних організаційних та методологічних засад проведення психологогічних наукових досліджень. У процесі вивчення навчальної дисципліни значна увага приділяється не лише теоретичним основам, але і питанням щодо організації науково-дослідної роботи, методики і послідовності написання магістерської роботи, правилам їх оформлення і процедури захисту.

Ключові слова: науково-психологічне дослідження, завдання науково-психологічного дослідження, цілі науково-психологічного дослідження,  принципи науково-психологічного дослідження, феномен, метод, методологія, теоретичне науково-психологічне дослідження, емпіричне науково-психологічне дослідження, прикладне науково-психологічне дослідження, методологія, метод, методика, філософська методологія, загальнонаукова методологія, конкретно-наукова методологія, методологія наукового дослідження, теорія, всезагальні методи, загальні (або загальнонаукові) методи, часткові (або спеціальні, конкретно-наукові) методи, аналіз, синтез, індукція, повна індукція, неповна індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, узагальнення, ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, гіпотеза, історичний метод, системний підхід, науковий напрям,  наукова проблема, план-проспект, маніпулятивна стратегія, дескриптивна дослідницька стратегія, кореляційна стратегія, генеральна сукупність, вибірка, репрезентативність вибірки, експериментальна змінна, наукова публікація, тези, стаття, актуальність, анотація, резюме.