Електронний курс призначений для студентів напряму підготовки "початкова освіта". Метою викладання курсу є розкриття слухачам методологічних засад та вироблення практичних умінь та навичок психодіагностики різних сфер особистості на різних вікових етапах розвитку.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи психодіагностики” є: ознайомлення студентів з класифікацією методів та психометричними основами психодіагностики, специфікою використання тестів, стандартизованих самозвітів та проективних методик, особливостями організації та проведення психодіагностичного обстеження з дотриманням професійно-етичних принципів діагностики; вироблення практичних умінь та навичок самостійного  конструювання діагностичного інструментарію, його перевірки та вдосконалення.


Ключові слова: психодіагностика, психометрика, морально-етичні принципи психодіагностики, психодіагностичний процес, психологічний діагноз, надійність, валідність, метод, методика, тест, проективні методики, метод експертних оцінок, контент-аналіз, бесіда.