Електронний курс призначений для вивчення дисципліни «Порівняльна типологія англійської та української мов» студентами рівня вищої освіти «магістр» спеціальності «Середня освіта (Українська мова і література)».

Курс спрямований на вивчення мовних одиниць, засобів їх поєднання і функціонування у словосполученні або реченні англійської мови у порівнянні та співвіднесенні з рідною мовою для більш глибокого осмислення універсального та специфічного у англомовній картині світу, що сприятиме грамотному мовленню та здійсненню якісних перекладів з української мови на англійську і навпаки з урахуванням особливостей структури та будови обох мов.

Завданням вивчення дисципліни є дослідити базові категорії та основні поняття лінгвістики, навчити студентів виявляти ізоморфні й аломорфні риси та явища у кожній із порівнюваних мов.

Ключові слова: порівняльна граматика, морфологія, частини мови, синтаксис, словосполучення, речення, ізоморфізм, аломорфізм.