Моделювання та прогнозування стану довкілля (для студентів третього курсу спеціальності 101. Екологія) У курсі вивчаються принципи моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища, види моделей, їх основні характеристики та галузі застосування. Студенти здобувають вміння самостійно обирати методи та засоби моделювання, виконувати необxiднi розрахунки чи прогнози та оцінювати їх реалістичність. Особлива увага звертається на методи математичного моделювання фізичних процесів у довкіллі на локальному, регіональному та глобальному рівнях; методи математичного моделювання біотичних процесів на рівні організм, угрупування, екосистема, популяція та біосфера; врахування в математичних моделях природних та антропогенних чинників, що впливають на досліджувані процеси; прогнозування наслідків антропогенного впливу на біотичну та абіотичну складові довкілля різних рівнів. Ключові слова: модель, фізичне моделювання, аналогове моделювання, блокове моделювання, математичне моделювання.