Електронний курс "Математична економіка" призначений для вивчення дисципліни студентами 4 курсу (бакалаври спеціальності 6.040302 (Інформатика) фізико-математичного факультету)

Мета навчальної дисципліни є вивчення основних відомостей про побудову і аналіз математичних моделей процесів макро- та мікроекономіки, формування системи знань з методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей для активного системного аналізу соціально-економічних процесів, явищ та систем на макро- і мікроекономічному рівнях.

Ключові слова: економічнізадачі, теоретичний аналіз,  методи розв’язування.