Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу напряму підготовки "дошкільна освіта". Метою викладання навчальної дисципліни Психологія загальна є ознайомити майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти із основними положеннями загальної психології, акцентувати їхню увагу на психологічних проблемах, пов’язаних з необхідністю враховувати особливості особистості людини, озброїти знаннями закономірностей психічного розвитку і формування особистості в процесі її навчання і виховання на етапі дошкільного дитинства. Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія загальна” є: розширити знання студентів про загальні закономірності психічного розвитку;  поглибити знання з психофізіологічних функцій, процесів, властивостей і станів; формувати навички експериментального дослідження окремих психічних функцій; виховати переконливість в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в практиці професійної діяльності; сформувати вміння аналізувати психологічні ситуації, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та узагальнення; розкрити студентам основні джерела,  закономірності, умови, механізми і особливості формування особистості в онтогенезі; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з дошкільнятами та їх батьками. 


Ключові слова: Психологія, психіка, особистість, діяльність, спілкування; пізнавальні психічні процеси, увага, відчуття, сприймання, пам*ять, мислення, уява; емоційно-вольова сфера, емоції, почуття, воля; індивідуально-типологічні особливості, темперамент, характер, здібності.