Математичне моделювання та статистичне виведення даних

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Метою викладання навчальної дисципліни “Математичне моделювання та статистичне виведення даних” є вивчення теоретичних основ математико-статистичної обробки даних та формування у студентів умінь використовувати статистичні та хемометричні засоби для обробки даних біологічного експерименту.

Ключові слова: факторний аналіз, прогноз, лінія тренду, коефіцієнт варіації, коефіцієнт осциляції, медіана, мода, середнє квадратичне, середнє арифметичне, коефіцієнт Пірсона, вибірка.