Електронний курс призначено для вивчення дисципліни стуентами  ІІ курсу хіміко-біологічного  факультету.

Мета курсу: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

Ключові слова: українська мова, фахова мова, професійне спілкування, наукова комунікація.