Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами  ІІ курсу географічного факультету.

Мета курсу: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

Ключові слова: українська мова, фахова мова, професійне спілкування, наукова комунікація.