Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу спеціальностей "Психологія", "Соціальна робота". У курсі розглядаються загальні закономірності, тенденції, особливості розвитку психіки у філо- та онтогенезі, а також методи та принципи психології, основні поняття та категоріальний апарат; загальні закономірності відчуттів, сприймання, пам'яті, уяви, мислення; характер і темперамент, провідні мотиви поведінки тощо.

Ключові слова: психологія, душа, дух, духовність, психіка, предмет психології, емпірична психологія, наукова психологія, гуманістична психологія, наукове дослідження, методологія, метод, спостереження, самоспостереження, експеримент, принцип психології,  свідомість, самосвідомість, вибірковість, активність, інтенціональність, вищі психічні функції, несвідоме, діяльність, мотив, мета, дія, рух, операція, вміння, навички, звички, інтерференція, інтеріоризація, екстеріоризація, вправляння, активність, поведінка,  гра, навчання, праця, відчуття, сприймання, пам'ять , уява, увага, мислення, темперамент, характер, індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт діяльності, потреба, спрямованість особистості.