Сорока Т.П. Теорія та методика професійного навчання.

Навчальна дисципліна для магістрів з галузі знань 01 Освіта за напрямом 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Розроблено навчальну та робочу програму дисципліни. Подано опорний курс лекцій; розробку 10 лабораторно-практичних робіт, що стосуються Державного стандарту вищої освіти України, основних видів навчальних занять у вищому навчальному закладі, дидактичних основ діагностики навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; завдання для самостійної роботи студентів, перелік питань для складання іспиту.

Ключові слова: методика навчання, навчальне заняття, вищий навчальний заклад, самостійна робота.