В роботі розглядаються проблеми збіжності числових рядів. Особливістю викладу матеріалу є те, що тут доводиться так звана ознака Куммера і з неї в якості часткових випадків одержуються  як добре відома елементарна ознака Даламбера так і  менш відомі але значно сильніші ознаки збіжності знакододатніх рядів Раабе, Бертрана і Гауса. Для знакозмінних рядів поряд з традиційною ознакою Лейбніца для знакопочережних рядів вивчаються ознаки Абеля та Діріхле. Для добутку рядів доводиться теорема Мертенса, яка є сильнішою за твердження, які переважно зустрічаються в більшості елементарних підручників.


Ключові слова: ряд, збіжність, сума, умовна збіжність, абсолютна збіжність, добуток рядів.