Електронний курс «Педагогіка» призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу факультету філології і журналістики, спеціальності 014   Середня освіта.

Мета: забезпечити засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес; формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність; забезпечити засвоєння студентами теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями, системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості; сформувати уміння застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу; сформувати уміння регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу; аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання; забезпечити формування гуманістичної спрямованості майбутнього вчителя, творчого підходу до здійснення педагогічної діяльності; сформувати уміння використовувати продуктивні технології навчання і виховання; сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти; виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з особливими потребами; забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей з особливими потребами; сформувати навички диференційованого викладання та оцінювання.