Астрономія. Для студентів напряму підготовки  6.040203 Фізика* та 6.040201 Математика*

Мета курсу: розвиток особистості засобами астрономії як навчального пред­мета, завдяки форму­ванню наукового світог­ляду i стилю мислення, розвиток  експеримен­тальних умінь i дослідницьких навиків, творчих здібностей i схильності до креа­тивного мислення, поглиблення, система­тизація та узагальнення знань студентів про астрономічні явища та попередня підготовка майбутніх вчителів фізики та астрономії до фахової діяльності у загальноосвітній школі.


Ключові слова: астрономія, небесна сфера, Сонячна система, Всесвіт.