Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практична фонетика» є ознайомити студентів з голосними та приголосними звуками англійської мови, їх класифікацією, інтонацією англійської мови, транскрипцією, різними діалектами, особливостями артикуляційної бази, мелодики англійських речень, словесних наголосів, а також з такими фонетичним явищем як асиміляція.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практична фонетика» є навчити студентів розуміти основні положення щодо голосних та приголосних звуків англійської мови, інтонації англійської мови;  мелодики англійських речень та різних типів наголосів; написання транскрипції; допомогти майбутньому вчителеві краще усвідомити особливості артикуляційної бази та труднощі при вимові окремих звуків і успішно подолати їх, що зумовлено специфікою англійської вимови та які можуть зустрітися в процесі її викладання, а також з таким фонетичним явищем як асиміляція.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні завдання курсу практичної фонетики, володіти базовими поняттями та процедурами практичної фонетики та вміннями і навичками застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;  класифікацію приголосних та голосних звуків англійської мови; транскрипцію; таке фонетичне явище як асиміляція; словесний та фразовий наголос; мелодику англійських речень.

      вміти: усвідомити особливості артикуляційної бази та труднощі при вимові окремих звуків; транскрибувати слова та тексти, спираючись на вивчені правила; знаходити такі фонетичні явища як асиміляція, акомодація, елізія.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 206 години 12кредитів.