Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами  ІІІ та VІ курсів факультету філології і журналістики.

Мета курсу: сформувати у майбутніх спеціалістів навички синтаксичного аналізу простих речень, простих  ускладнених речень та складних речень, 

Ключові слова: словосполучення, просте речення, просте ускладнене речення, складне речення, складна синтаксична конструкція, період, члени речення.