Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрантами 1 курсу спеціальності Середня освіта (Інформатика).

Метою курсу є вивчення сучасних Інтернет-сервісів, способів управління навчальним процесом на їх основі, освоєння технології організації навчання на основі сучасних ІКТ, проектування дистанційного курсу та його інформаційних матеріалів,  здобуття навичок тьюторства. 

Ключові слова: е-learning, е-контент, е-середовище, CMS, Moodle, дистанційне навчання.