Skip to main content

Екотоксикологія.

Нормативна навчальна дисципліна для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія та освітнього ступеня магістр спеціальностей 14 Середня освіта/Педагогіка (Біологія) і 091 Біологія.

Зміст навчальної дисципліни включає відомості про токсиканти, токсичність речовин і середовища, джерела надходження та трансформацію токсикантів у організми та екосистеми, механізми і наслідки впливу токсичних речовин на всіх рівнях організації природи (від молекули до біосфери), моніторинг і індикацію забруднень, нормування хімічних речовин у промисловості, сільському господарстві та побуті, засоби і способи зниження токсичного впливу на організми і екосистеми.

Ключові слова: забруднення, токсичність, трансформація токсикантів, механізми токсичного впливу, токсикокінетика і токсикодинаміка, моніторинг і індикація, токсикорезистентність, токсикопрофілактика.