Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 4 курсу спеціальності  014 Середня освіта (Математика/Фізика), для яких інформатика є додатковим предметом спеціалізації.

Метою вивчення дисципліни є формування методичних компетентностей майбутнього вчителя інформатики, їх підготовка до реалізації основних освітніх програм і навчальних планів з  інформатики на рівні, що відповідає сучасним державним освітнім стандартам. У курсі передбачається формування у студентів знань, умінь та навичок з теорії та практики методики навчання інформатики у середній школі, тематичного планування; розроблення методики проведення уроків різних типів; добору інтерактивних методів та форм навчання; використання в освітніх цілях ресурсів і послуг глобальної мережі Інтернет; оцінювання результатів навчання з інформатики; добору та аналізу профільних курсів інформатики відповідно до навчальних завдань конкретного навчального закладу освіти 

Ключові слова: методика навчання, навчання інформатики.