Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Патопсихологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямками 6.030102 Психологія та 6.030103 Практична психологія. Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення змін психічної діяльності людини на фоні протікання тих чи інших психічних чи соматичних захворювань засобами психологічного інструментарію експериментального дослідження. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти патопсихології. 2. Нервово - психічні розлади дитячого віку. 3. Нервово - психічні розлади у підлітковому віці. 

 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення із закономірностями розпаду пізнавальної діяльності особистості у співставленні з віковою нормою розвитку психічних структур, а також емпіричні методи та методики діагностики міри відхилень та розладів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є поінформованість студентів про психологічні, соціальні особливості вікової динаміки розвитку дітей з відхиленнями у психіці та поведінці; оволодіння навичками правильної організації обстеження, дотримання порядку проведення діагностичних процедур, вміннями інтерпретувати, представляти психолого-педагогічну інформацію.

Ключові слова: патопсихологія, психопатологія, патопсихологічний експеримент, установочна поведінка, психічний дизонтогенез.