Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІІ курсу, спеціальності "Екологія". У курсі розглядаються загальні біогеографічні та геоботанічні поняття, ареали, вчення про походження рослин та тварин, флористичне та фауністичне районування землі, морфологія фітоценозів та зміна їх у просторі та часі.

Ключові слова:  вид, біом, ареал, фітоценоз, асоціація, формація