Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна діагностика і профілактика» є набуття студентами знань і вмінь з визначення соціального змісту факторів, які діють в економічній, психологічній, демографічній, правовій та інших сферах суспільного життя; встановлення достовірності інформації про об’єкт і його оточення, прогнозування можливих змін і впливу на інші соціальні об’єкти, а також вироблення рекомендацій для прийняття організаційних рішень, соціального проектування дій для надання соціальної допомоги; набуття знань, вмінь і навиків виявлення, запобігання та обмеження негативних суспільних явищ, причин со­ціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб; забезпечення умов для формуван­ня соціально позитивної спрямованості особистості. Програма навчальної дисципліни охоплює два змістові модулі: «Соціальна діагностика»; «Соціальна профілактика». У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: визначення соціального змісту факторів, які діють в економічній, психологічній, демографічній, правовій та інших сферах суспільного життя; запобігати розвитку негативних суспільних явищ; виявляти причини со­ціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб; особливості забезпечення умов для формуван­ня соціально позитивної спрямованості особистості; вміти: встановити достовірность інформації про об’єкт і його оточення, прогнозування можливих змін і впливу на інші соціальні об’єкти; розробити рекомендації для прийняття організаційних рішень, соціального проектування дій для надання соціальної допомоги; виявити за запобігти негативним факторам со­ціальної дезадаптації серед різних соціальних груп населення та окремих осіб; створювати умови для самореалізації особистості в різних видах творчої, інтелектуальної, громадської діяльності.