Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Дискретна математика" студентами 2-го курсу спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика).

У курсі передбачено вивчення наступних розділів: "Теорія множин", "Теорія відношень", "Відображення і функції", "Потужність множин і кардинальні числа", “Булева алгебра”, “Комбінаторика”, "Основи теорії автоматів".

Перший змістовий модуль передбачає ознайомлення студентів із основними поняттями теорії множин і законами алгебри множин, поняттями теорії відношень і відображень, які пізніше істотно використовуються при вивченні наступних тем.

У модулі “Булева алгебра” розглядаються закони булевої алгебри, способи подання булевих функцій у вигляді нормальних форм, питання про повноту системи булевих функцій, методи мінімізації формул булевої алгебри, вивчається алгебра Жегалкіна.

Модуль “Комбінаторика” дозволяє ознайомити студентів із основними комбінаторними конфігураціями, принципом включення і виключення, рекурентними співвідношеннями і твірними функціями.

Ключові слова: множина, операції над множинами, алгебра множин, закони алгебри множин, відношення, властивості відношень, відношення еквівалентності, класи еквівалентності, фактор-множина, булеві набори. булеві функції та операції, булева алгебра, рівносильність формул булевої алгебри, закони булевої алгебри, диз'юнктивні та кон'юнктивні нормальні форми, алгебра Жегалкіна, класи булевих функцій, повнота системи булевих функцій, мінімізація булевих функцій,  комбінаторні конфігурації, принцип включення і виключення, рекурентні співвідношення, твірні функції.