Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності "Інформатика".

Метою вивчення дисципліни є формування  знань, умінь і навичок студентів з основ побудови систем керування базами даних як наукової і прикладної дисципліни, достатніх для подальшого продовження освіти і самоосвіти  в галузі обчислювальної техніки, інформаційних систем різного призначення, одержання базового рівня з програмування за допомогою мови запитів SQL.У курсі розглядаються роль і місце баз даних в інформаційних системах,  призначення й основні характеристики різних систем керування базами даних, їх функціональні можливості, СУБД MySQL і мова SQL: моделі баз даних, запити, а також створення проектів з базами даних на основі технології клієнт-сервер.

Ключові слова: база даних, СУБД, MySQL, сервер MySQL, проект.