Електронний курс призначений для вивчення студентами першого освітнього ступеня (бакалавра) за галуззю знань 01 Освіта, спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціалізацією 014.07 Середня освіта (Географія).

У курсі розглядаються методи географічних досліджень і їх характеристика. Класифікація  методів дослідження: традиційні (порівняльно-географічний, картографічний, історичний); нові методи дослідження (аерометоди; геофізичний; геохімічний метод, метод балансу); найновіші (перспективні) методи дослідження (космічні; математичні; моделювання, географічне прогнозування).


Ключові слова: порівняльний  метод, історичний метод і діахронічний підхід, картографічний метод, аеровізуальні методи, дешифрування аерофотозображень, “геофізичне поле”, “геофізична величина”, “геофізичне явище”, класифікація прогнозів тощо.