Навчальна дисципліна "Освітні технології навчання природознавства в початковій школі" має на меті підготувати майбутнього вчителя до практичного використання освітніх технологій на уроках природознавства відповідно до мети та завдань освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти, сформувати його професійну компетентність. Основними завдання навчальної дисципліни є: формування у студентів уявлення про історію становлення й розвитку технологічної освіти; обґрунтуваня психолого-педагогічних умов формування в учнів початкової школи природознавчої компетентності на основі поетапного засвоєння різних видів знань; розкриття особливостей організації процесу навчання природознавства під час використання різних освітніх технологій; розкрити зміст та методику використання різних освітніх технологій у процесі вивчення природознавства. У результаті вивчення навчальної дисципліни магістранти засвоять теоретичні аспекти педагогічних технологій навчання природознавства в початковій школі, види сучасних освітніх технології в природничій освіті початкової школи. Вони будуть вміти методично грамотно вибрати освітні технології для проведення уроку відповідно до змістових ліній освітньої галузі «Природознавство», формувати мислення та особистість учня відповідно до вимог програми із природознавства.

 Ключові слова: освітня технологія, дидактичні умови реалізації освітніх технологій, інтерактивне навчання, інтерактивні технології навчання на уроках природознавства, технологія організації навчальної проектної діяльності, види навчальних проектів, технологія різнорівневого навчання (рівневої диференціації), ігрові навчальні технології.