«Практичний курс англійської мови (тестовий контроль)» призначений для студентів ІІ курсу спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) і 035.04 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад).

  Мета курсу – формування у студентів 2 курсу факультету іноземних мов міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, яка передбачає оволодіння комунікативними засобами спілкування, здатність успішно вирішувати завдання взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, яка вивчається у відповідності до норм і культурних традицій в умовах прямого і опосередкованого контактів, тобто будувати ефективну мовленнєву діяльність і ефективну мовленнєву поведінку, володіти іноземною мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти та перевірка рівня сформованості зазначеної компетентності. 

Ключові слова: види мовленнєвої діяльності, дискурсивна компетентність, лінгвістична компетентність, соціолінгвістична компетентність, ситуації соціального, навчального та професійного спілкування, стратегічна компетентність, соціокультурна компетентність.